POIS RP GDDKiA FS

Kontrakt,Opis Kontraktu

 1. Zakres rzeczowy inwestycji:

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości około 10,5 km”.

Odcinek B od węzła Podgórze ( z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła):

 • Umowa nr 2410.4.2015.B z dnia 09.08.2018
 • Długość: ok. 10,5 km
 • Wykonawca Robót: Budimex SA
 • Wartość kontraktu: 333 520 613,12 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Podgórze, w. Kamień
 • Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, 5 mostów, 1 przejście dla zwierząt górą, 5 przepustów o funkcji ekologicznej

Nadzór: SAFEGE S.A.S. 

 • 10.08.2018 r. - podpisanie umowy.
 • Wartość Umowy: 13.948.200,00 zł brutto

2. Cel inwestycji

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczą uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez tereny zabudowane, gęsto zaludnione prowadzi do powstawania wąskich gardeł nasieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększona emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzenie drogi ekspresowej

Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach przez które będzie przebiegać droga ekspresowa podniesie komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

3. Opis zadania:

Początek odcinka B S-19 przyjęto przed węzłem Jeżowe (poprzednia nazwa: Podgórze) , który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861.Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowa Sarzyna (poprzednia nazwa: Nowy Kamień). Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się odcinek B.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-19 leżącej w szlaku komunikacyjnym VIA CARPATIA przebiegającego przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: niżańskim, leżajskim, rzeszowskim, na terenie gmin Jeżowe, Nowa Sarzyna, Kamień.

4. Lokalizacja inwestycji:

 • województwo: podkarpackie
 • powiat: niżański, leżajski, rzeszowski
 • gmina: Jeżowe, Nowa Sarzyna, Kamień
 • długość: 10,5 km
 • nr drogi: S-19

Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Planowane parametry techniczne

Parametry techniczne odcinka:
 • długość odcinka – 10,5 km
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna
 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość jezdni:dwie jezdnie po 2 pasy ruchu 3,5 m, pas dzielący wraz z opaskami 5,0 m oraz rezerwa pod trzeci pas ruchu od strony zewnętrznej.
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
 • kategoria ruchu – KR 7

Opis planowanych do wykonania robót:

Roboty planowane są w następujących asortymentach:

Obiekty inżynierskie:
 • 8 wiaduktów,
 • 5 mostów ( w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),
 • 1 przejście dla zwierząt górą,
 • 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Węzły:

 • Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem  
 • Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.   

Wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do w/w węzłów

Bezpieczeństwo:


Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

 • bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
 • przejazdy awaryjne,
 • wjazdy awaryjne,
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • system zarzadzania ruchem.

 Inwestycja będzie obejmować:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą pod trzeci pas ruchu,
 • budowę połączeń z drogami poprzecznymi, 
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej).

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<