Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp Robót

Aktualnie trwają prace projektowe.

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

  1. Prace projektowe związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót - kontynuacja.
  2. Udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji ZRID (konsultacje społeczne w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)
  3. Uzyskanie secyzji ZnRID w dniu 28.02.2020 r.

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec lutego 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawans.

%

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

99,9

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

80,6

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

98,0

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

 29.02.2020

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
http://www.budimex.com.pl