Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp Robót

Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

  1. Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku ZUDP
  2. Opracowywanie wniosków o wydanie opinii niezbędnych do uzyskania odstępstwa
  3. Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  4. Kontynuacja prac nad Raportem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  5. Opracowywanie projektów podziału nieruchomości
  6. Opracowywanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
  7. Kontynuacja robót geologicznych
  8. Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem projektu geotechnicznego

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

do okresu sprawozd.

 w okresie sprawozd.

na koniec okresu sprawozd.

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

70,1%

8,8%

78,9%

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

0,0%

0,0%

0,0%

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

50,0%

10,0%

60,0%

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

74,0%

5,0%

79,0%

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

10,0%

10,0%

20,0%

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

45,0%

10,0%

55,0%

 

31.03.2019

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
http://www.budimex.com.pl