Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp Robót

Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

  1. Złożenie w dniu 10.06.2019 r. Wniosku o wydanie decyzji ZRiD
  2. Rozpoczęcie prac projektowych związanych z opracowywaniem Projektów Wykonawczych STWiORB i PR

Szacunkowy postęp prac projektowych przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

do okresu sprawozd.

 w okresie sprawozd.

na koniec okresu sprawozd.

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

86,56,8%

93,2%

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

0,0%0,0%

0,0%

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

70,0%20%

90%

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

82,0%15,0%

97,0%

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

30,0%20,0%

50,0%

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

65,0%35,%

100,0%

 

31.05.2019

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
http://www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
http://www.budimex.com.pl