POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

 1. Prace projektowe związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót - kontynuacja

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec września 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawans.

%

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

96,1

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

99,0

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu wrześniu 2020 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

Droga ekspresowa S-19

 • Zarurowanie fi 500
 • Ułożenie przepustów fi 1000
 • Podbudowa pomocnicza C5/6, gr. w-wy 15 cm
 • Podbudowa zasdaniczna z betonu asfaltowego AC 22 P
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM
 • Wykop
 • Nasyp
 • Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego
 • Warstwa mrozoochronna
 • Warstwa wiążąća z betonou asfaltowego AC 16W
 • Przepust drogowy o średnicy 80 cm
 • Usunięcie humusu
 • Humusowanie skarp i nasypów
 • Uszczelnianie rowów – geomembrana
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. w-wy 25 cm
 • Drenaż z rur drenarskich PCV SN8∅200 osłoniętych kruszywem i geowłókniną
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
 • Ułożenie przepustów

Roboty mostowe

Obiekt 17 PZM

 • Montaż deskowań poprzecznic P2P, P5P - P8P, P1P, P3P, P4P
 • Montaż deskowania skrzydła P1P
 • Montaż zbrojenia poprzecznic P5P, P8P, P1P, P3P
 • Montaż podparcia wtórnego poprzecznic P5L, P6L, P8L
 • Rozpoczęcie montażu deskowań poprzecznic P1P, P3P, P4P
 • Rozpoczęcie montażu zbrojenia poprzecznic P6P - P7P
 • Betonowanie poprzecznicy P6P, P5P, P4P, P8P, P3P, P1P
 • Betonowanie skrzydełek P1L i P2L, P1P

Obiekt 17.1 PZM

 • Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka P1, P8
 • Betonowanie korpusu przyczółka P1

Obiekt 18 PZM

 • Wykonanie platformy roboczej pod posadowienie
 • Wbijanie pali prefabrykowanych pod posadowienie
 • Wykonanie wykopów fundamentowych i betonu podkładowego P1 i P2
 • Rozpoczęcie skuwania głowic pali fundamentowych

Obiekt 19 PZM

 • Betonowanie fundamentów skrzydeł
 • Wykonanie zbrojenia i deskowania fundamentu skrzydełek przepustu
 • Wykonanie zbrojenia i deskowania wlotu przepustu
 • Betonowanie wlotu przepustu

Obiekt 21 PZM

 • Betonowanie skrzydeł
 • Zasypka przepustu
 • Płyta przejściowa/płyta zespalająca
 • Beton ochronny izolacji przepustu

Obiekt 22 PZM

 • Montaż zbrojenia skrzydeł wlotu i wylotu

Obiekt 27 WS

 • Montaż deskowania filarów P2P, P3P, P3L
 • Montaż zbrojenia filarów P3P, P3L
 • Montaż zbrojenia i deskowania wlotu przepustu
 • Montaż deskowania poprzecznic P1 – P3
 • Montaż zbrojenia poprzecznic
 • Betonowanie filarów P2P, P3L
 • Betonowanie fundamentu P3P
 • Betonowanie wlotu przepustu
 • Izolacja cienka ławy fundamentowej P3L
 • Zasypka ławy fundamentowej P3L
 • Wykonanie zasypek wraz z montażem geokompozytu drenażowego przyczółków P1 i P4

Obiekt 28 WS

 • Zakończenie montażu zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka P1P, P1L
 • Betonowanie korpusu przyczółka P1P
 • Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka P2P
 • Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka P1L, P2L
 • Betonowanie korpusu przyczółka P2P, P1L

Obiekt 29 PZŚd

 • Montaż deskowania i zbrojenia skrzydeł P1L i P2L
 • Montaż prefabrykowanych belek ustroju nośnego
 • Montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego
 • Betonowanie skrzydeł P1L i P2L
 • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanych belek mostowych KUJAN

Obiekt 30WS

 • Betonownie korpusu przyczółka P1JP, P1P
 • Zbrojenie korpusu P2P

Obiekt 31 WS

 • Betonowanie korpusu przyczółka P1JL, P2P, P1P
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych P2L
 • Zbrojenie korpusu przyczółka P2P, P1P

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie materaców pod fundament murów oporowych
 • Montaż deskowania ustroju nośnego
 • Deskowanie ustroju nośnego

Obiekt 33 PZŚg

 • Montaż zbrojenia fundamentu P2, P1
 • Montaż zbrojenia korpusu przyczółka P3L
 • Betonowanie fundamentu P2, P1
 • Betonowanie filarów podpory P2

Obiekt 34 WD

 • Przygotowanie podłoża pod platformę

Obiekt 35 WD

 • Montaż deskowania ustroju nośnego
 • Montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego

Roboty branżowe

Branża sanitarna

 • Przepięcie kolizji W2
 • Montaż wpustów KD
 • Wykopy zbiorników
 • Montaż przykanalików KD DN200
 • KD- montaż rury Ø600 Sw3.1-Sw3.2
 • KD- montaż rury Ø1000 Sw12.1-Sw 12.2
 • Układanie płyt ażurowych w zbiornikach
 • Próba szczelności W5
 • Zasypki plus wkopywanie oznaczników G6 i G8
 • układanie płyt ażurowych w zbiornikach
 • Przygotowanie do przepięcia G12
 • Przepięcie G12
 • Przygotowanie do przepięcia W5
 • Przepięcie W5
 • Przepięcie W2
 • Przepięcie KS1
 • W1 – montaż studni wodociągowej Dn 2500
 • W1 – montaż hydrantów
 • Kanalizacja deszczowa – montaż studni
 • Kanalizacja deszczowa – montaż rurociągów Dn 600
 • Kanalizacja deszczowa – montaż rurociągów Dn 300
 • Przepięcie sieci KS2
 • KS2 – montaż studni
 • KD- montaż rury Ø800
 • KD – montaż kanału Dn300
 • KD – montaż kanału Dn1000
 • Regulacja wpustów KD
 • Kolizja W2 - montaż hydrantu

Branża elektroenergetyczna

 • zasilanie Ez3: układanie rur osłonowych RHDPEp 110/6,3 + RHDPEp 160/9,1
 • zasilanie Ez4: układanie rur osłonowych 1 x RHDPEp 110/6,3
 • zasilanie Ez4: układanie rur osłonowych 2 x RHDPEp 125/7,1
 • zasilanie Ez3: układanie rur osłonowych RHDPEp 125/7,1 + RHDPEp 160/9,1
 • zasilanie Ez3: układanie rur osłonowych 1xRHDPEk(s) 110
 • zasilanie Ez4: układanie rur osłonowych 1xRHDPEk(s) 110
 • oświetlenie drogowe: układanie rur osłonowych 2 x RHDPEp 110/6,3
 • oświetlenie drogowe: układanie rur osłonowych 1 x RHDPEp 110/6,3

Branża melioracyjna

 • Wykonanie zbieracza L-8
 • Montaż studzienek drenarskich dn, 630
 • Rura osłonowa DN 315
 • Rura pełna zbieracza L-8
 • Drenaż zbieracza l-8 DN 200
 • Studzienki drenarskie DN 630

Branża telekomunikacyjna

 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT31 i KT31/1
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT42 i KT42/1
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT2 a KT4
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT45 i KT46
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT49 i KT50
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT53 i KT53-1
 • kanał technologiczny: układanie rur pomiędzy studniami nr: KT5 i KT6
 • kanał technologiczny: posadowienie studni kablowej nr KT3

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<