POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu grudniu 2020 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowa

Droga ekspresowa S-19

 • Wykop
 • Nasyp
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
 • Podbudowa zasadnicza AC 22P, gr. W-wy 15 cm
 • Podbudowa pomocnicza C5/6, gr w-wy 15 cm
 • Podbudowa pomocnicza C3/4, gr. W-wy 15 cm
 • Podbudowa zasadnicza z mieszaki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. w-wy 20 cm
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM
 • Warstwa mrozoochronna, gr. w-wy 20cm
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. w-wy 5cm KR3
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. w-wy 7 cm KR3
 • Humusowanie skarp
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm obniżony na ławie betonowej C12/15 z oporem
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30cm
 • Krawężniki granitowe 20x30

Roboty mostowa

Obiekt 17 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego
 • Montaż deskowania płyt przejściowych P1
 • Betonowanie płyt przejściowych P1
 • Montaż dylatacji modułowej P1L, P8L
 • Montaż wpustów i sączków
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia i deskowania wnęki dylatacyjnej P1L, P8L
 • Betonowanie wnęki dylatacyjnej P1L, P8L

Obiekt 17.1 PZM

 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej P8, P1

Obiekt 17.2 PZM

 • Betonowanie skrzydeł P8
 • Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1, P8

Obiekt 18 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł P1P, P2P, P1L, P2L
 • Betonowanie korpusu przyczółka P1P
 • Betonowanie skrzydeł P1P, P2P
 • Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P2P, P1L
 • Betonowanie korpusu przyczółka P2P, P2L
 • Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1P, P2P, P1L, P2L
 • Montaż łożysk P1L
 • Wykonanie izolacji cienkiej przyczółków P1, P2

Obiekt 20 PZM

 • Wykonanie wykopu pod fundament przepustu
 • Wykonanie wykopu i wymiany gruntu pod fundamenty murów oporowych
 • Wykonanie betonu podkładowego pod fundament i skrzydła przepustu
 • Montaż prefabrykatów
 • Montaż zbrojenia i deskowania fundamentów wylotu

Obiekt 22 PZM

 • Betonowanie fundamentów i skrzydeł przepustu
 • Betonowanie ostrogi wlotu i wylotu
 • Deskowanie wylotu przepustu

Obiekt 27 WS                                               

 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa
 • Montaż wpustów i sączków jezdnia lewa
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
 • Wykonywanie zasypek korpusu przyczółka P1
 • Wykonywanie izolacji cienkiej korpusu przyczółka i skrzydeł P1, P4
 • Ułożenie geokompozytu drenarskiego przyczółków
 • Wykonanie zasypek korpusu przyczółka i stożków P4

Obiekt 28 WS

 • Montaż deskownaia i zbrojenia ustroju nośnego
 • Wykonywanie zasypek przyczółków
 • Montaż wpustów i sączków
 • Betonowanie ustroju nośnego
 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusu przyczółka i skrzydeł P1, P2

Obiekt 29 PZŚd

 • Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych P2
 • Betonowanie płyt przejściowych P2
 • Zbrojenie płyt przejściowych P2P
 • Wykonywanie zasypek przyczółka P2, P1

Obiekt 30WS

 • Beton skrzydeł P1P
 • Montaż deskowania i zbrojenia skrzydła P1P
 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusu P2P

Obiekt 30.1 MD

 • Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego

Obiekt 31 WS

 • Betonowanie ustroju nośnego
 • Montaż deskowania ustroju nośnego
 • Montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdnia lewa
 • Montaż wpustów i sączków

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie izolacji ustroju nośnego pod kapy chodnikowe

Obiekt 33 PZŚg

 • Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego

Obiekt 34 WD

 • Montaż deskowania ustroju nośnego
 • Betonowanie ustroju nośnego

Obiekt 35 WD

 • Wykonanie izolacji ustroju nośnego pod kapy chodnikowe
 • Montaż gzymsów i krawęznika
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej przyczółka P1
 • Betonowanie ścianki zaplecznej P1

Roboty branżowe

Branża sanitarna   

 • Montaż wpustów
 • Wykopy zbiorników
 • Układanie ażurów na zbiornikach
 • Przepięcie wodociągu W4
 • Kolizja Wodociągowa W1 zasilanie MOPa - montaz rurociągu
 • Montaż kanału DN200, DN300, DN500, DN600, DN800
 • Montaż kanału tłocznego
 • Montaż studni S31.1, S.2.2, S2.3
 • Montaż kratek żeliwnych na wpustach
 • Montaż włazów na studniacch wodociagowych oraz kanalziacyjnych, izolacja studni wodociagowych. Montaż skrzynek zasuwowych, badania wydajnosci hydrantów. Prace porządkowe i wykończeniowe.
 • Montaż studni wpadowych

Branża elektroenergetyczna

 • Budowa oświetlenia drogowego - GDDKiA, Gmina Jeżowe od km 430+800 do 431+300
 • Oświetlenie drogowe: układanie kabla YKXSżo 5x25 mm², układanie kabla YKXS 4x16 mm²
 • Zasilanie : układanie rury RHDPEk(s) 110, układanie kabla YKXS 4x70 mm² od ZK3/2 do SK3/2/2, układanie kabla YKXS 4x10 mm² od ZK3/2 do SK3/2/1, układanie kabla YKXS 4x70 mm² od ZK3/1 do ZK3/2

Branża melioracyjna

 • RZ 48, RZ 47 , RZ 46 Umocnienie kiszką faszynową
 • RZ 43, RZ 44 konserwacja rowu
 • Narzuty kamienne w korycie
 • Rm 33 Wykopy
 • Zbieracz L3 rur Dn 200 pełna
 • Zbieracz L3 rur Dn 315 osłonowa
 • Zbieracz L-3 studnia drenarska Dn1000

Branża telekomunikacyjna

 • kanał technologiczny: układanie rurociągu między studniami nr: KT9 i KT 9/1, układanie rurociągu między studniami nr: KT10-1 i 10-1-1, układanie rurociągu między studniami nr: KT10-1 i KT10-3 , układanie rurociągu między studniami nr: KT32 i KT33, układanie rurociągu między studniami nr: KT70 i KT71, układanie rurociągu między studniami nr: KT30 i KT31, układanie rurociągu między studniami nr: KT31 i KT32, układanie rurociągu między studniami nr: KT62 i KT63, układanie rurociągu między studniami nr: KT64 i KT65
 • kanał technologiczny: posadowienie studni kablowych nr: KT9/1, KT10-1-1 i KT10-3, KT10-1-1, 29 i 70, KT30, KT31, KT62 i KT63

                                                                                                                                                                                            

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<