POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu sierpniu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 •  Budowa nasypu
 • Wykonanie wykopu
 • Układanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • Humusowanie z obsianiem skarp oraz terenów płaskich
 • Humusowanie z obsianiem pasa dzielącego
 • Wykonanie ogrodzeń
 • Wykonanie barier energochłonnych
 • Układanie warstwy ścieralnej SMA
 • Układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych i warstw konstrukcyjnych
 • Umocnienie skarp płytami ażurowymi lub płytami chodnikowymi
 • Układanie kruszywa na poboczach
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania
 • Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
 • Wykonanie oznakowania pionowego
 • Wykonanie oznakowania poziomego
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej
 • Ustawienie krawężników betonowych
 • Ułożenie ścieku korytkowego
 • Układanie kruszywa na pasach technologicznych

Roboty mostowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Obiekt 17 PZM

 • Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego na jezdni prawej
 • Wykonanie umocnienia stożków P1, P8
 • Prace porządkowe

Obiekt 17.1 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania podwalin stożków P1, P8
 • Betonowanie podwalin stożków P1, P8
 • Zakończenie montażu barier energochłonnych na kapach chodnikowych
 • Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego
 • Przygotowanie powierzchni betonu do odbioru
 • Zakończenie montażu ścieku przykrawężnikowego na ustroju nośnym
 • Skarpowanie stożków P1, P8 strona lewa
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory

Obiekt 17.2 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania podwalin stożków P1, P8
 • Betonowanie podwalin stożków P1, P8
 • Zakończenie montażu barier energochłonnych na kapach chodnikowych
 • Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego
 • Przygotowanie powierzchni betonu do odbioru
 • Zakończenie montażu ścieku przykrawężnikowego na ustroju nośnym
 • Skarpowanie stożków P1, P8 strona lewa
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory

Obiekt 18 PZM

 • Wykonanie umocnienia stożków P1, P2
 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego jezdnia prawa i lewa
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Montaż balustrad schodów skarpowych P1, P2

Obiekt 27 WS

 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego - jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie przeciwspadku jezdni prawej
 • Montaż balustrad schodów skarpowych P1L, P4P

Obiekt 28 WS

 • Wykonanie przeciwspadku jezdni prawej
 • Przygotowanie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Montaż balustrad schodów skarpowych P1P, P2P
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na przyczółkach P1, P2

Obiekt 29 PZŚd

 • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego jezdnia prawa i lewa
 • Przygotowanie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego pod odbiory

Obiekt 30 WS

 • Humusowanie stożków P1P, P1L, P2L
 • Montaż barier energochłonnych na kapach chodnikowych
 • Montaż krawężników zanikających za podporami P1, P2
 • Montaż kolektora odwodnieniowego pod ustrojem nośnym jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie przeciwspadków jezdni prawej i lewej
 • Przygotowanie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Montaż maty przeciwerozyjnej na stożkach P1P, P1L, P2L
 • Przygotowanie powierzchni betonu przyczółków P1, P2 pod powłokę antykorozyjną
 • Montaż balustrad schodów skarpowych P1, P2
 • Wykonanie powłok antykorozyjnych przyczółków P1, P2

Obiekt 30.1 MD

 • Przygotowanie powierzchni betonu podpór pod odbiory
 • Przygotowanie powierzchni betonu pod powłokę antykorozyjną

Obiekt 31 WS

 • Wykonanie warstwy ścieralnej na ustroju nośnym, jezdnia prawa
 • Przygotowanie powierzchni podpór i ustroju nośnego pod odbiory
 • Wykonanie przeciwspadków jezdni prawej
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na przyczółku P2

Obiekt 32 WD

 • Montaż granitowego ścieku przykrawężnikowego
 • Wykonanie umocnienia stożków przyczółków
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarów

Obiekt 33 PZŚg

 • Montaż deskowania i zbrojenia gzymsów przyczółka P1, P3
 • Wykonanie izolacji gzymsów ustroju nośnego
 • Betonowanie gzymsu P1, P3
 • Montaż słupów ekranów
 • Montaż desek gzymsowych muru oporowego podpory P1
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarów
 • Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej betonów gzymsów

Obiekt 34 WD

 • Montaż balustrad murów oporowych przyczółków
 • Wykonanie umocnienia stożków przyczółków
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego filarów

Obiekt 35 WD

 • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni wiaduktu
 • Wykonanie umocnień stożków przyczółków wiaduktu
 • Wykonanie korytek ściekowych za murami oporowymi przy przyczółkach wiaduktu
 • Przygotowanie powierzchni betonowej pod wykonanie antykorozji
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Roboty branżowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

 • Montaż włazów do studni/ krat żeliwnych
 • Umocnienie wylotów z przykanalików oraz przy ściekach skarpowych
 • Wykop zbiornika ZB20
 • Umocnienie zbiornika Zb7
 • Montaż osadników
 • Montaż studni wpadowych
 • Montaż wylotów

Branża elektroenergetyczna

 • Układanie linii kablowej dla zasilania Ez3
 • Montaż fundamentów dla słupów oświetlenia drogowego
 • Montaż słupów oświetlenia drogowego
 • Układanie linii kablowych nN dla oświetlenia drogowego
 • Montaż fundamentów dla złącz kablowych (zasilanie Ez2, Ez3, Ez4)
 • Układanie rur ochronnych

Branża melioracyjna

 • Umocnienie RZ35
 • Zabicie palisady - obiekt 18
 • Narzut kamienny
 • Darniowanie biowłókniną
 • Obsiew trawą

Branża telekomunikacyjna

 • Kanał Wykonanie wykopów, montaż zbrojenia oraz betonowanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze / bramownice urządzeń systemu zarządzania ruchem
 • Budowa kanału technologicznego
 • Budowa studni kablowych
 • Kanał technologiczny / układanie rurociągu między studniami kablowymi
 • Posadowienie studni 

Branża konstrukcyjna

 • Wykonanie pali fundamentowych
 • Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
 • Montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych
 • Montaż ekranów EP2 i EP3
 • Montaż konstrukcji wsporczych i oznakowania drogowego

                                                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<