POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu maju 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

 • Wykonanie nasypu
 • Wykonanie wykopu
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy 8 cm KR7
 • Krawężnik Betonowy 20x30
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
 • Ułożenie rowów krytych  o średnicy 50 cm
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. w-wy 18 cm KR7
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr w-wy 12 cm KR5
 • Oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy
 • Wykonanie drenu fi 150 w pasie rozdziału
 • Humusowanie
 • Ułożenie korytka metodą ślizgową
 • I warstwa podbudowy z BA gr 9 cm
 • Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. w-wy 20 cm
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr w-wy 7 cm KR3
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr w-wy 8 cm KR5
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy 8 cm KR7
 • Kostka betonowa (cegiełka)
 • W-wa ścieralna
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30cm na płask na ławie betonowej C12/15 z oporem
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80, C50/30, gr. 15 cm
 • Chodnik z kostki brukowej bet.gr 6 cm, na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Obiekt 16 PZM

 • Wykonanie gruntu pod nawierzchnio-izolację gzymsów
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji gzymsów
 • Wykonanie schodów skarpowych jezdnia lewa i prawa

Obiekt 17 PZM

 • Wykonywanie asfaltu lanego na ustrojach nośnych jezdni prawej
 • Przygotowanie powierzchni kap ustroju nośnego pod nawierzchnio-izolację jezdnia prawa i lewa
 • Wykonanie gruntu pod izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych UN jezdnia prawa i lewa
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych UN jezdnia prawa i lewa
 • Montaż krawężników granitowych na długości skrzydeł P8
 • Montaż krawężników zanikających za skrzydłami i w pasie rozdziału P8
 • Montaż desek gzymsowych wzdłuż skrzydeł P1, P8
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap na skrzydłach P8
 • Wykonanie próbnego obciążenia statycznego na jezdni lewej i prawej
 • Montaż barier ochronnych
 • Montaż kratek wpustów (część górna) na ustroju nośnego jezdnia prawa i lewa
 • Montaż drenu podłużnego w grysie lakierowanym na UN jezdnia prawa i lewa
 • Montaż barier mostowych na kapach chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe skrzydeł P1
 • Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł P1, P8
 • Przygotowanie podłoża betonu kap w obrębie podpory P8
 • Gruntowanie betonu kap w obrębie podpory P8
 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni ka kapach chodnikowych w obrębie podpory P8

Obiekt 17.1 PZM

 • Przygotowanie powierzchni pod izolację grubą ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • Wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych
 • Montaż dylatacji modułowych P1, P8
 • Montaż krawężników granitowych ustroju nośnego
 • Montaż kotew talerzowych kap chodnikowych ustroju nośnego
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych P1, P8
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1, P8
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego jezdni prawej

Obiekt 17.2 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego
 • Montaż wyposażenie ustroju nośnego odwodnienia obiektu - wpusty i sączki
 • Betonowanie ustroju nośnego
 • Przygotowanie nawierzchni betonu pod izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych
 • Gruntowanie betonu kap chodnikowych

Obiekt 18 PZM

 • Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych P1, P2
 • Betonowanie płyt przejściowych P1
 • Montaż dylatacji modułowych P1 i P2
 • Wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych jezdnia lewa i prawa
 • Montaż krawężników  ustroju nośnego jezdni lewej i jezdni prawej
 • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych P1, P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych P1, P2
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1, P2
 • Rozpoczęcie montażu desek gzymsowych ustroju nośnego
 • Wykonanie izolacji grubej na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych P2
 • Montaż kotew talerzowych kap chodnikowych UN jezdnia lewa i prawa
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych UN jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Ustawienie krawężników przy dylatacjach
 • Wykonanie izolacji ustroju nośnego jezdni lewej i  jezdni prawej
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych ustroju nośnego jezdnia prawa (warstwa konstrukcyjna)
 • Wykonanie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym jezdni lewej i prawej
 • Gruntowanie nawierzchni betonu jezdni lewej
 • Wykonanie izolacji pierwsza warstwa
 • Montaż gzymsów skrzydeł w obrębie podpór P1 i P2
 • Wykonanie betonu wyrównawczego pod kapy podpór P1 P2 w obrębie skrzydeł
 • Montaż kratek odwodnienia - część górna
 • Ułożenie drenu odwodnienia izolacji w grysie lakierowanym

Obiekt 19 PZM

 • Montaż balustrady

Obiekt 20 PZM

 • Montaż balustrady

Obiekt 22 PZM

 • Formowanie ziemnych wlotów i wylotów półek dla zwierząt

Obiekt 27 WS

 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych zewnętrznych ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia i deskowania gzymsów skrzydeł P1, P4
 • Betonowanie gzymsów skrzydeł P1, P4
 • Przygotowanie powierzchni pod izolację grubą ustroju nośnego na szerokości jezdni prawej i lewej
 • Wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego na szerokości jezdni prawej i lewej
 • Przygotowanie powierzchni kap wewnętrznych ustroju nośnego pod nawierzchnio-izolację jezdnia prawa i lewa
 • Wykonanie gruntu pod izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych UN jezdnia prawa i lewa
 • Wykonywanie asfaltu lanego na ustrojach nośnych jezdni prawej i lewej
 • Montaż desek gzymsowych na długości skrzydeł P1, P4
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap na skrzydłach P1
 • Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł P1
 • Rozpoczęcie montażu barier ochronnych
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Osadzenie kratek wpustów i drenażu jezdni lewej
 • Wykonanie próbnego obciążenia statycznego
 • Montaż kratek wpustów (część górna) na ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Montaż drenu podłużnego w grysie lakierowanym na UN jezdnia prawa
 • Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe skrzydeł P4
 • Rozpoczęcie montażu ścieku przykrawężnikowego na ustroju nośnym jezdni prawej i lewej
 • Wykonanie schodów skarpowych w obrębie podpory P1p
 • Montaż krawężnika zanikającego w obrębie podpory P4

Obiekt 28 WS

 • Wykonywanie asfaltu lanego na ustrojach nośnych jezdni prawej i lewej
 • Wykonanie wzmocnienia nawierzchni geosiatką w rejonie uciąglenia nawierzchni jezdni lewej i prawej
 • Montaż desek gzymsowych ustroju nośnego i wzdłuż skrzydeł P1, P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie kap chodnikowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie gruntu z żywic pod nawierzchnio-izolację na kapach chodnikowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych ustroju nośnego jezdnia prawa i lewa (warstwa konstrukcyjna)
 • Montaż gzymsów jezdni lewej
 • Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe skrzydeł P1, P2

Obiekt 29 PZŚd

 • Przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnio-izolację jezdnia prawa i lewa
 • Wykonanie gruntu pod izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych jezdnia prawa i lewa
 • Montaż krawężników zanikających za podporą P2, za skrzydłami i w pasie rozdziału P1
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa i lewa
 • Montaż barier ochronnych
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Rozpoczęcie montażu ścieku przykrawężnikowego na ustroju nośnym jezdni prawej i lewej
 • Montaż barier mostowych na kapach chodnikowych jezdni lewej i prawej

Obiekt 30.1 WS

 • Montaż barier energochłonnych

Obiekt 30 WS

 • Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Montaż wpustów i sączków (część dolna) jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie zasypki korpusów przyczółka i stożków P1, P2

Obiekt 31 WS

 • Montaż desek gzymsowych na długości skrzydeł P2
 • Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł P2
 • Przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnio-izolację jezdnia prawa i lewa
 • Wykonanie gruntu pod izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych jezdnia prawa i lewa oraz wzdłuż skrzydeł P1, P2
 • Montaż krawężników zanikających w pasie rozdziału P1, P2
 • Montaż ścieków przykrawężnikowych jezdni prawej oraz  jezdni lewej
 • Montaż kratek wpustów jezdni lewej i  jezdni prawej
 • Ułożenie drenu z grysu lakierowanego  jezdni lewej i  jezdni prawej
 • Montaż barier mostowych na kapach chodnikowych jezdni lewej i prawej

Obiekt 32 WD

 • Montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P3
 • Montaż zbrojenia płyty przejściowej podpory P1
 • Montaż dylatacji ustroju nośnego
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych
 • Betonowanie płyty przejściowej podpory P1
 • Ułożenie izolacji ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej
 • Montaż zbrojenia zakończeń kap chodnikowych przy dylatacjach
 • Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • Przygotowanie  nawierzchni betonu od izolacjo-nawierzchnię kap chodnikowych
 • Gruntowanie nawierzchni betonu kap pod izolacjo-nawierzchnię

Obiekt 33 PZŚg

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego
 • Sprężenie ustroju nośnego strona prawa
 • Wykonanie iniekcji kanałów kabli sprężających
 • Wykonanie muru oporowego podpory P3 strona lewa
 • Montaż deskowania i zbrojenia zakończeń ustroju nośnego strona lewa
 • Betonowanie zakończenia ustroju nośnego strona lewa
 • Montaż zbrojenia zakończeń ustroju nośnego strona prawa

Obiekt 34 WD

 • Wykonanie Izolacji ścianek zaplecznych przyczółków oraz płyt przejściowych
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na szerokości UN
 • Montaż desek gzymsowych i betonowanie kap przyległych do dylatacji
 • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
 • Montaż wpustów i elementów odwodnienia obiektu
 • Montaż desek gzymsowych i  krawężników na przyczółkach
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych w obrębie przyczółków
 • Betonowanie kap chodnikowych na przyczółkach P1 i P3
 • Wykonanie izolacjo-nawierzchni kapach podpór P1 P3
 • Montaż gzymsów na podporach  P1 P3

Obiekt 35 WD

 • Montaż zbrojenia, desek gzymsowych i betonowanie gzymsów murów oporowych

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

 • Montaż studni wodomierzowej
 • Montaż osadników i separatorów
 • Umocnienie wylotów z przykanalików DN200mm oraz przy ściekach skarpowych - płyty betonowe pełne 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm
 • Montaż kanału
 • Montaż studni
 • Montaż wpustu ulicznego DN500mm z osadnikiem 1.0 m
 • Montaż pierścieni odciążających i krat żeliwnych
 • Montaż wylotów
 • Montaż pompowni
 • Montaż wpustów
 • Montaż zbiornika podziemnego

 

Branża elektroenergetyczna

 • Układanie rur osłonowych dla oświetlenia drogowego (OS II – GDDKiA) /  obiekt mostowym 27WS
 • Układanie linii kablowych nN  YKXSżo 5x16mm2   oświetlenia drogowego Gmina Jeżowe / DG 002308R
 • Układanie rur osłonowych dla zasilania infrastruktury drogowej Ez4
 • Układanie linii kablowej zasilania Ez4 YAKXs 4x240 mm2 rel.  ZK+2P -ZK 4/P3/2 (dł. 805,5/834m),  / zasilanie Ez4 oraz pompowni wód deszczowych P3 i P5
 • Układanie linii kablowej zasilania Ez4 YKXs 4x50 mm2 rel.  ZK 4/1 -SK-4/1/1 (dł. 985/1019m),  / zasilanie Ez4 oraz pompowni wód deszczowych P3 i P5
 • Układanie linii kablowych nN  dla oświetlenia drogowego YKXSżo 5x25mm2 rel . OS VI/I/4 7 – OS VI/I/8 / OS VI – GDDKiA

 

Branża melioracyjna

 • Rów RM35 i RM33
 • Rów RM-32 wykop ubezpieczenie kiszką fasz.
 • Rów przy węźle Nowa Sarzyna wykop ubezpieczenie kiszką

 

Branża telekomunikacyjna

 • Układanie rurociągu między studniami KT23 a KT24, KT57 a KT58, KT76-1a a KT76-1 , KT76-1, KT76-2, KT76 a KT79
 • Budowa studni kablowych dla kanału technologicznego

 

Branża konstrukcyjna

 • Wykonanie pali fundamentowych ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
 • Montaż belek podwalinowych
 • Wykonanie pali, głowic i słupów ekranu E3L

                                                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<