POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

 1. Prace projektowe związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót - kontynuacja

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawans.

%

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

89,4

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

99,0

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu kwietniu 2020 r. Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

 • Wycinka i karczowanie
 • Odhumusowanie
 • Wykonanie nasypu
 • Wykonanie wykopu
 • Wykonanie nasypu przeciążeniowego
 • Wykonanie przepustów drogowych
 • Wymiana gruntów słabonośnych
 • Wzmocnienie podłoża

Roboty mostowe

 • Wykonanie wykopów pod platformy robocze oraz wykonanie platform – obiekt 17 PZM, 17.1 PZM i 17.1 PZM
 • Wbicie prefabrykowanych pali fundamentowych – obiekt 17 PZM, 17.1, 17.2 PZM
 • Wykonanie próbnych obciążeń pali – obiekt 17 PZM, 17.1, 17.2 PZM
 • Wykonanie betonu podkładowego - obiekt 17 PZM, 17.1, 17.2 PZM
 • Wykonanie wykopów fundamentowych, montaż zbrojenia ław oraz betonowanie ław – obiekt 27WS
 • Wykonanie platformy roboczej pod wbijanie pali – obiekt 30.1 MD
 • Wykonanie platformy roboczej – obiekt 32 WD
 • Montaż tymczasowego obiektu na rzece głęboka

Roboty branżowe

Branża sanitarna:

 • sieć wodociągowa W5 - wykonanie rury osłonowej
 • kolizja W5 - przejście poprzeczne pod nowoprojektowany śladem Rzeki Rudnej + wykonanie odcinka W5.1-W5.11
 • kolizja G3 - wykonanie przewiertu pod trasą główną S19
 • kolizja G6 - prace spawalnicze na odcinku G6.1-G6.3 tj km 432+440-432+670
 • sieć gazowa G11 - wykonanie rury osłonowej
 • kolizja G11 - wykonanie przewiertu pod nowoprojektowany śladem Rzeki Rudnej + wykonanie odcinka G11.1-G11.6 oraz G11.10-G11.19
 • sieć gazowa G11 - wykonanie rury osłonowej pod TG
 • sieć kanalizaci sanitarnej KS2 - wykonanie rury osłonowej pod TG
 • kolizja KS2 - przewiert pod trasą główną s19
 • sieć kanalizaci sanitarnej KS2
 • kolizja W4 - rurociąg Dn 110mm                                                                                  

Branża elektroenergetyczna:

 • kolizja SN_01: budowa przepustu z rur podstawowych i rur rezerwowych
 • Budowa przepustu w ramach przebudowy SN_02 – PGE
 • kolizja: SN_02 podwiert + wykop
 • kolizja SN_02: badanie linii kablowej SN 15 kV
 • kolizja SN_02: budowa linii kablowej SN 15 kV
 • Budowa przepustu w ramach przebudowy SN_07 – ZGK
 • kolizje: SN_04, SN_04, SN_07
 • kolizje: nN_04, nN_05: budowa przepustów kablowych
 • Budowa przepustu w ramach przebudowy SN_04 i SN_05 - PGE

 

Branża telekomunikacyjna:

 • Prace w zakresie usuwania kolizji UT1, UT2, UT3, UT5 i UT6

 

Branża melioracyjna:

 • Wykop koryta rzeki RZ47
 • Przebudowa rzeki Rudnia 46
 • Wykop RZ35
 • Wykop rów RM46
 • zbieracz melioracyjny L2
 • drenaż L7
 • Wykop pod przepusty 40.1 i 40.2

 

Branża konstrukcyjno –budowlana

 • Rozbiórki budynków i przeniesienie kapliczki (w toku)

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 31.03.2020

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<