POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

ETAP PROJEKTOWANIA

Wykonawca prowadzi następujące prace projektowe lub działania:

 1. Prace projektowe związane z opracowywaniem Projektów Wykonawczych, STWiORB i Przedmiarów Robót - kontynuacja

Szacunkowy postęp prac projektowych wg stanu na koniec czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Nr 

DOKUMENTY WYKONAWCY

Zaawans.

%

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

100

II.2.

Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne

95,9

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

100,0

II .4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem  inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

100,0

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

99,0

II.6.

Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)

100,0

 

ETAP ROBÓT

W m-cu czerwcu 2020 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Branża drogowa

 • Odhumusowanie
 • Wykonanie nasypu
 • Wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN)
 • Wykonanie wykopu
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej
 • Wymiana gruntów słabonośnych
 • Wykonanie przepustu Ø 1000 łącznica P2
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszaki niezwiązanej

 

Branża mostowa

Obiekt 16PZM

 • Wykop pod beton podkładowy i beton podkładowy
 • Montaż zbrojenia fundamentów pod skrzynkę
 • Montaż deskowania i betonowanie ławy skrzynki przepustu
 • Montaż zbrojenia ścian przepustu
 • Betonowanie ławy fundamentowej skrzynki przepustu - jezdnia na Lublin
 • Montaż deskowania oraz zbrojenia skrzynki przepustu - jezdnia na Rzeszów
 • Betonowanie skrzynki przepustu

 Obiekt 17 PZM

 • Deskowanie korpusu przyczółka P1L
 • Zbrojenie korpusu przyczółka P1L
 • Zbrojenie fundamentów P8P
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu P8P
 • Deskowanie i betonowaniu filarów P4
 • Izolacja cienka fundamentów P5P, P6
 • Zasypka fundamentu P4
 • Montaż zbrojenia i deskowanie korpusu P1L
 • Betonowanie korpusu P1L
 • Montaż zbrojenia i deskowania filarów P5L
 • Betonowanie filarów P5L
 • Montaż zbrojenia filarów P7
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej obiekt podpora P1L
 • Montaż zbrojenia i deskowania korpusu przyczóła obiekt podpora P1
 • Montaż zbrojenia i deskowania filarów obiekt podpora P5
 • Betonowanie filarów obiekt podpora P5
 • Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka obiektu podpora P1P
 • Betonowanie korpusu przyczółka obiektu podpora P1P
 • Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka obiektu podpora P8Zasypki ław fundamentowych obiektu
 • Montaż deskowania i betonowanie ciosów podłożyskowych obiektu podpora P4 - P5

 Obiekt 17.1PZM

 • Skuwanie głowic pali P5-P8
 • Deskowanie filarów P3
 • Betonowanie filarów P3
 • Montaż zbrojenie fundamentów P1
 • Montaż zbrojenia i deskowania filarów P2
 • Betonowanie filarów P2
 • Montaż zbrojenia fundamentów P8
 • Montaż zbrojenia i deskowania ław fundamentowych podpora P1, P5 - P8
 • Betonowanie ław fundamentowych podpora P1, P5 - P8
 • Izolacja cienka ław fundamentowych podpora P1, P5 - P8                                                                        
 • Zasypki ław fundamentowych podpora P1, P5 - P8                                                                                                                              

Obiekt 17.2PZM

 • Deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów P1                      
 • Zasypka fundamentu P6-P8
 • Montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów P3
 • Montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania filarów P5 P6 (po jednym słupie)
 • Betonowanie filarów P5 P6 (po jednym słupie)
 • Montaż zbrojenia i deskowania ław fundamentowych podpora P3 - P4
 • Betonowanie ław fundamentowych podpora P3 - P4
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych podpora P4
 • Deskowanie i betonowanie ław fundamentowych podpora P4
 • Montaż zbrojenia i deskowania filarów podpora P6
 • Betonowanie filarów podpora P6

 Obiekt 27WS

 • Montaż zbrojenia korpusu P4L
 • Deskowanie korpusu przyczółka P4
 • Betonowanie korpusu przyczółka P4L
 • Betonowanie ścianki zaplecznej
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej podpora P4L
 • Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka podpora P1L
 • Betonowanie korpusu przyczółka podpora P1L

 Obiekt 29PZŚd

 • Skuwanie głowic pali P1 P2 - 29PZŚd
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych obiekt 29PZŚd podpora P1 i P2 - po jednej jezdni
 • Montaż deskowania i betonowanie ławy fundamentowej obiekt 29PZŚd podpora P1 - jedna jezdnia
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych obiektu 29PZŚd podpora P2P
 • Montaż deskowania i betonowanie ław fundamentowych obiektu 29PZŚd podpora P1L i P2P

Obiekt 30.1 MD

 • Zbrojenie korpusów przyczółka P1 i P2
 • Deskowanie korpusów przyczółka P1 i P2
 • Betonowanie korpusów przyczółka P1 i P2

Obiekt 31 WS

 • Wykonanie platformy roboczej pod kolumny DSM obiekt 31WS
 • Wykonanie wzmocnienia posadowienia w postaci kolumn DSM obiekt 31WS podpora P2                                                                                                        

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn DSM podpora P2, P3
 • Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn DSM podpora P1
 • Wykonanie betonu podkładowego podpora P2, P3
 • Montaż zbrojenia ław fundamentowych obiektu 32WD podpora P2 i P3
 • Fundamenty P1 , P2
 • Betonowanie fundamentu P1
 • Wykonywanie zbrojenia fundamentu i odpompowywanie wody

Obiekt 34 WD

 • Wykonanie wzmocnienia posadowienia w postaci kolumn DSM obiekt 34WD podpora P1 - P3
 • Wykonanie betonu podkładowego
 • Wykopy fundamentowe P1, P2
 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) na gruncie P1,P2
 • Montaż zbrojenia fundamentów P1,P2
 • Zbrojenie fundamentu podpory P3
 • Betonowanie fundamentu P1, P2                         

Obiekt 35 WD        

 • Wykonanie wzmocnienia posadowienia w postaci kolumn DSM podpora P1 - P3
 • Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)
 • Zbrojenie fundamentów Podpory P1, P2                                                                                               

 

Roboty branżowe

Branża sanitarna:

 • Kolizja G1 - próba szczelności
 • Kolizja G1 - przełączenie sieci
 • kolizja G1 - odbiór i przełączenie
 • Kolizja G2 - próba szczelności
 • Kolizja G2 - przełączenie sieci do istn. gazociągu
 • G3 - montaż odcinka G3, wykonanie tłokowania, przeprowadzenie prób odbiorowych, przełączenie sieci, inwentaryzacja
 • Kolizja G6 - roboty ziemne
 • Kolizja G6 - montaż kształtek
 • Kolizja G8 - km 434+200; spawanie rur i kształtek, badania radiograficzne, montaż rękawów termokurczliwych
 • kolizja KS5 - S5.3.1-S5.1.6 + 10 studni
 • Kolizja W4 przełączenie
 • Kolizja W5 rura osłonowa
 • Kolizja W5 rura przewodowa
 • Kolizja W5 - wykonanie przewiertu odc ZP5.2 - W5.3, płukanie sieci, pobranie próbek do badań bakteriologicznych
 • Kolizja W7
 • KS5 - S5.3.1-S5.1.6 + 10 studni
 • Kanalizacja sanitarna KS5
 • kanalizacja deszczowa montaż studzienki wpustowej
 • kanalizacja deszczowa 300
 • kanalizacja deszczowa 800
 • kanalizacja deszczowa montaż przykanalików kanalizacji deszczowej
 • Zbiornik ZB10 - ułożenie płyt
 • Zbiornik ZB13 - prace ziemne
 • Zbiornik ZB13 – wykop
 • Zbiornik ZB14 - prace ziemne                                         

Branża elektroenergetyczna:

 • kolizja SN_03: budowa linii kablowej SN
 • kolizja SN_03: posadowienie złącza kablowego SN
 • kolizja SN_03: wykonanie głowic kablowych
 • kolizja SN_03: badanie linii kablowej SN
 • kolizja SN_03: wykonanie uziemień
 • kolizja SN_03: przewieszenie przewodów SN
 • kolizja SN_03: demontaż przewodów SN
 • kolizja SN_03: demontaż stanowisk słupowych SN
 • kolizja SN_03: regulacja napędu rozłącznika RPN nr 914 na stanowisku nr 213
 • kolizja SN_04: wykonanie głowic kablowych
 • kolizja SN_04: badanie linii kablowej SN
 • kolizja SN_04: wykonanie uziemień
 • kolizja SN_04: przewieszenie przewodów SN
 • kolizja SN_04: demontaż przewodów SN
 • kolizja SN_04: demontaż stanowisk słupowych SN
 • kolizja SN_05: wykonanie głowic kablowych
 • kolizja SN_05: badanie linii kablowej SN
 • kolizja SN_05: wykonanie uziemień
 • kolizja SN_05: przewieszenie przewodów SN
 • kolizja SN_05: demontaż stanowisk słupowych SN
 • kolizja SN_07: wykonanie głowic kablowych
 • kolizja SN_07: badanie linii kablowej SN
 • kolizja SN_07: wykonanie uziemień
 • kolizja SN_07: przeniesienie słupowej stacji transformatorowej
 • kolizja SN_07: demontaż przewodów SN
 • kolizja SN_07: demontaż stanowisk słupowych SN
 • kolizja SN_07: demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nN
 • zasilanie Ez1: budowa przepustów kablowych (od km 430+400 do km 431+200)

Branża melioracyjna:

 • Drenaż L2.2 sd2.4-sd2.2.5 + 5 studni
 • Rzeka Rudna RZ35 - wykop
 • Przepust P40.2 km 435+900 - wykonanie Ławy z kruszywa, podsypki + montaż konstrukcji w wykopie
 • Przepust NK3 - obsypka - w-wy 4-11
 • Drenaż L4 2 studnie
 • Drenaż L5.1-1 studnia
 • DrenażL5.2 -1 studnia
 • DrenażP14-1 studnia
 • P 13 udrożnienie istniejącego zbieracza
 • Udrożnienie zbieracza P 13 +4 studnie drenarskie
 • Roboty ziemne rowu Rów melioracyjny 35
 • Dren L5.2 ,2 st.630
 • Zbieracz P-13,3 st.1000mm

Branża telekomunikacyjna:

 • kolizja UT1 - Wave-Net: przełączenie sieci
 • kolizja UT2 - Orange: budowa kanalizacji kablowej
 • kolizja UT2 - Orange: przełączenie sieci
 • kolizja UT2 - Orange: demontaż sieci
 • kolizja UT2 - Pilicka Telefonia: budowa kanalizacji kablowej
 • kolizja UT2 - Wave-Net: budowa kanalizacji kablowej
 • kolizja UT2 - Wave-Net: przełączenie sieci
 • kolizja UT2 - Wave-Net: demontaż sieci
 • kolizja UT2 - Debacom: budowa kanalizacji kablowej
 • kolizja UT2 - Debacom: wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji
 • kolizja UT2 - Debacom: przełączenie sieci
 • kolizja UT2 - Debacom: demontaż sieci
 • kolizja UT5 - Orange: wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji
 • kanał technologiczny: budowa kanalizacji kablowej (od km 430+400 do km 431+200)

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 31.05.2020

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<