POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu marcu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe:

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

 • Prace porządkowe po zalaniach budowy
 • Nasyp 50 500 m3
 • Wykop 5 500 m3
 • Ustawienie obrzeży
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3
 • Wykonanie cieku krawędziowego (korytko) monolitycznego metodą ślizgową
 • Układanie krawężnika kamiennego
 • Podbudowa C5/6
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie C12/15 z oporem
 • Wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dodatkowej DD 14L km 0+000 - 0+565,58
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
 • Układanie podbudowy AC22P
 • Wykonanie podbudowy C3/4
 • Układanie krawężnika betonowego 20x30x100
 • Kostka kamienna gr. 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6
 • Warstwa mrozochronna
 • Układanie warstwy wiażącej AC16W
 • Układanie przepustów drogowych fi 500
 • Podbudowa z betonu C16/20, gr. 20 cm
 • Drenaż z rur drenarskich PCV SN8∅200 i ∅150 osłoniętych kruszywem i geowłókniną

 

Roboty mostowe:

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Obiekt 17 PZM

 • Prace porządkowe i naprawcze po zalaniu terenu budowy
 • Montaż dylatacji P1P, P8P
 • Montaż zbrojenia i deskowania, betonowanie wnęk dylatacyjnych P1P, P8P
 • Montaż rur osłonowych kolektora odwodnieniowego za korpusem przyczółku P8
 • Montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych P8
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej kap chodnikowych  jezdnia lewa i prawa
 • Montaż kotew kap chodnikowych

Obiekt 17.1 PZM

 • Prace porządkowe i naprawy po zalaniu terenu budowy
 • Demontaż deskowania poprzecznic
 • Montaż podparcia poprzecznic
 • Rozpoczęcie montażu podparcia wtórnego poprzecznic P2-P7
 • Przygotowywanie platform roboczych pod montaż prefabykowanych belek mostowych
 • Montaż belek prefabrykowanych przęsła 1-7
 • Rozpoczęcie deskowania ustroju nośnego
 • Montaż zbrojenia poprzecznic

Obiekt 17.2 PZM

 • Weryfikacja i naprawa deskowań i zbrojeń poprzecznic P1-P7 po zalaniu terenu budowy
 • Betonowanie poprzecznic
 • Demontaż deskowania poprzecznic P1-P8
 • Rozpoczęcie montaży wtórnego poprzecznic P2, P4
 • Przygotowywanie platform roboczych pod montaż prefabykowanych belek mostowych
 • Montaż podparcia wtórnego poprzecznic P2-P7
 • Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego przęsła 1-3

Obiekt 18 PZM

 • Rozebranie deskowania poprzecznic
 • Montaż podparcia wtórnego poprzecznic
 • Przygotowywanie platform roboczych pod montaż prefabykowanych belek mostowych
 • Wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł i przyczółków
 • Montaż belek prefabrykowanych jezdnia lewa i prawa
 • Rozpoczęcie montażu podwieszenia wsporników UN jezdnia prawa i lewa
 • Montaż deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Wykonywanie zasypki korpusu przyczółka i stożków P1 i P2
 • Montaż zbrojenia  ustroju nośnego i poprzecznic jezdni prawej

Obiekt 19 PZM

 • Montaż oporników betonowych pod półki przejść dla zwierząt przepustu
 • Zasypanie półek dla zwierząt

Obiekt 20 PZM

 • Montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścian muru oporowego wylotu przepustu
 • Demontaż szalunków murów oporowych wlotu i wylotu przepustu
 • Wykonanie izolacji przepustu
 • Montaż oporników betonowych pod półki przejść dla zwierząt
 • Wykonanie zasypki przepustu

Obiekt 22 PZM

 • Izolacja styków prefabrykatów
 • Wykonanie zasypki przepustu
 • Montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych przepustu
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej
 • Ułożenie betonu ochronnego izolacj

Obiekt 27 WS

 • Przygotowywanie powierzchni ustroju nośnego do wykonania izolacji grubej płyty pomostu (śrutowanie) na szerokości kap chodnikowych
 • Montaż dylatacji P4L
 • Wykonanie zasypki podpór P1
 • Montaż zbrojenia i deskowania, betonowanie wnęk dylatacyjnych P4 i P1
 • Montaż dylatacji w obrębie podpór P1
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych na podpór P4
 • Wykonanie izolacji kap chodnikowych
 • Montaż rur osłonowych kolektora odwodnieniowego za korpusem przyczółka P1
 • Montaż kotew talerzowych pod kapy chodnikowe jezdnia lewa i prawa
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe

Obiekt 28 WS

 • Rozpoczęcie wykonywania zasypek stożków P1, P2

Obiekt 29 PZŚd

 • Montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych P1
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych
 • Rozpoczęcie montażu desek gzymsowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Montaż kotew talerzowych pod kapy chodnikowe jezdnia lewa i prawa

Obiekt 30 WS

 • Przygotowywanie powierzchni ustroju nośnego do wykonania izolacji grubej płyty pomostu (śrutowanie) na szerokości kap chodnikowych
 • Wykonanie zasypki podpory P1
 • Wykonywanie zasypki korpusu przyczółka i stożków P2 wraz z montażem geokompozytu drenażowego
 • Wykonanie deskowania ustroju nośnego

Obiekt 31 WS

 • Przygotowywanie powierzchni ustroju nośnego do wykonania izolacji grubej płyty pomostu (śrutowanie) na szerokości kap chodnikowych
 • Montaż krawężników na obiekcie
 • Montaż dylatacji modułowych podpory P1 i P2
 • Montaż deskowania i zbrojenia, betonowanie wnęki dylatacyjnej P1 i P2
 • Montaż kotew kap chodnikowych
 • Wykonanie zasypki podpór P1 i P2
 • Montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych dla podpór P1 i P2

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie izolacji z papy ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi
 • Montaż krawężnika i desek gzymsowych

Obiekt 33 PZŚg

 • Betonowanie i sprężenie ustroju nośnego strona lewa
 • Montaż deskowań ustroju nośnego strona prawa

Obiekt 34 WD

 • Wykonanie izolacji ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi wiaduktu
 • Montaż krawężnika
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych

Obiekt 35 WD

 • Montaż krawężnika na wiadukcie
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych wiaduktu

 

Roboty branżowe:

 

Branża sanitarna

 • Montaż kanału DN 200-1000
 • Montaż przykanalików
 • Montaż studni bet DN1200
 • Montaż wylotów i wpustów
 • Wodociąg W1 ułożono 100 % wodociągu, próba szczelności, płukanie oraz dezynfekcja
 • Zbiornik 4 - wykop
 • Zbiornik 3 – wykop i ułożenie bentomaty wraz z 2 warstwami piasku
 • Montaż i regulacja kratek żeliwnych
 • ZB5- Wykopy 800m3, montaż dranżu 100mb, montaż 2 studni drenarskich i drenażu
 • KS2 - wymieniono dennicę betonową

 

Branża elektroenergetyczna

 • Oświetlenie drogowe OS VI: układanie kabla YKXSżo 5x25 mm²
 • Oświetlenie drogowe OS VII: układanie kabla nN YKXSżo 5x16mm2

 

Branża melioracyjna

 • Zbieracz Pdn 200+wylot dren.
 • Zbieracz P -Studnia dren. DN630
 • Zbieracz 5,2  -wylot dren
 • Zbieracz 5,3 + wylot dren
 • Zbieracz 5,3 + studnia dren DN630
 • Konserwacja RZ40
 • Umocnienie rowu RM44
 • Rów mel.RM 37 umocnienie  + 1 stud DN630, ubezpieczenie kiszką fasz.
 • Zbieracz L-3 dn 200
 • Rów mel.-RM 33    ubezpieczenie kiszką fasz.
 • Rów mel.-RM 36  wykop + ubezpiecze kiszką fasz.
 • Rura oslonowa dn.315

 

Branża telekomunikacyjna

 • Kanał technologiczny - układanie rurociągu
 • Kanał technologiczny - posadowienie studni: 74,75,76
 • Budowa KT pomiędzy studniami 57-58

 

Branża konstrukcyjna - ekrany

 • Wykonanie pali fundamentowych i słupów ekranów akustycznych
 • Ekrany E1L, E1P, EPL1, EPP1 - L=530 m

                                                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<