POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu czerwcu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 • Wykonanie nasypu
 • Wykonanie wykopu
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM C90/3
 • Układanie korytek ściekowych metodą na mokro
 • Układanie krawężnika
 • Humusowanie skarp oraz terenów płaskich
 • Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. w-wy 12 cm KR5
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. w-wy 7 cm KR3
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. w-wy 5cm KR 1 i KR 3, gr. w-wy 8cm KR 5 i KR 7
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
 • Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych i jednostronnych
 • Umocnienie rowów galanterią betonową
 • Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80, C50/30, gr. 15 cm
 • Budowa nasypu drogi dojazdowe/pasy technologiczne
 • Wykonanie wykopu drogi dojazdowe/pasy technologiczne
 • Układanie obrzeży chodnikowych
 • Układanie kostki brukowej
 • Układanie nawierzchni na ciągu pieszo rowerowym
 • Umocnienie rowu korytkiem
 • Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych
 • Ułożenie ścieku korytkowego
 • Umocnienie skarp rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm
 • Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm, gr. w-wy 15 cm
 • Uszczelnienie rowów   - geomembrana
 • Układanie warstwy ścieralnej SMA
 • Układanie podbudowy C5/6
 • Ciąg pieszo-rowerowy - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy 4 cm KR 1 i KR 3
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

 

Roboty mostowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Obiekt 16 PZM

 • Wykonanie korytek ściekowych wzdłuż skrzydeł i gzymsów

Obiekt 17 PZM

 • Montaż krawężników granitowych na długości skrzydeł P1
 • Montaż krawężników zanikających za podporą P1
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych na długości skrzydeł P1
 • Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł P1
 • Montaż barier energochłonnych na kapach chodnikowych jezdnia prawa
 • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych skrzydeł P1 pod nawierzchnio-izolację
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych skrzydeł P1 i P8 (warstwa nawierzchniowa)
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA na ustroju nośnym jezdnia lewa

Obiekt 17.1 PZM

 • Montaż desek gzymsowych i krawężników UN
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych UN
 • Wykonanie zasypki za podporą P8
 • Betonowanie kap chodnikowych UN
 • Wykonanie zasypki korpusu przyczółka i stożków P1 wraz z montażem geokompozytu drenażowego
 • Montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej P8
 • Betonowanie płyty przejściowej P8
 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej
 • Wykonanie gruntu z żywic na kapach UN pod nawierzchnio-izolację
 • Wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej P8
 • Wykonanie izolacji grubej płyty przejściowej i ścianki zaplecznej P8
 • Wykonanie izolacji grubej UN na szerokości jezdni
 • Wykonanie asfaltu lanego na ustroju nośnym
 • Wykonanie obciążenia statycznego mostu

Obiekt 17.2 PZM

 • Wykonanie izolacji grubej UN na szerokości kap chodnikowych
 • Wykonani zasypek za podporami P1 i P8
 • Montaż dylatacji modułowej P1, P8
 • Montaż krawężników granitowych UN
 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż deskowania wnęk dylatacyjnych
 • Montaż desek gzymsowych UN
 • Montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych P1, P8
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1, P8
 • Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych P1, P8
 • Betonowanie płyt przejściowych P1, P8
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych UN
 • Wykonanie gruntu i izolacji grubej płyt przejściowych P1, P8
 • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych P1, P8
 • Montaż krawężników ustroju nośnego przy dylatacjach

Obiekt 18 PZM

 • Montaż krawężników granitowych na długości skrzydeł P1, P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych na długości skrzydeł P1, P2
 • Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł P1, P2
 • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych skrzydeł P1, P2 pod nawierzchnio-izolację
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych UN jezdnia lewa oraz skrzydeł P1, P2 (warstwa nawierzchniowa)
 • Montaż krawężników zanikających za podporami P1, P2
 • Rozpoczęcie montażu barier energochłonnych na kapach nitka lewa i prawa
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA na ustroju nośnym jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia i  deskowania kap chodnikowych podpór P1 i P2 w pasie rozdziału
 • Betonowanie kap chodnikowych podpór P1 i P2 w pasie rozdziału

Obiekt 27 WS

 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych na długości skrzydeł P4
 • Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydeł P4
 • Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi P4L, P4P
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach zewnętrznych UN oraz skrzydeł P1 jezdnia prawa i lewa (warstwa nawierzchniowa)
 • Montaż słupów ekranów akustycznych jezdnia lewa i prawa oraz na długości skrzydeł P4
 • Montaż barier energochłonnych na kapach chodnikowych jezdnia lewa i prawa
 • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych skrzydeł P4 pod nawierzchnio-izolację
 • Wykonanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych zewnętrznych UN, skrzydeł P1, P4 oraz na kapach skrzydeł P4 (warstwa nawierzchniowa)
 • Humusowanie stożków nasypu w obrębie podpory P1 i P4
 • Rozpoczęcie montażu wypełnienień ekranów akustycznych
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA na ustroju nośnym jezdnia lewa i prawa

Obiekt 28 WS

 • Montaż krawężników granitowych na długości skrzydeł P1, P2
 • Montaż krawężników zanikających za podporą P1, P2
 • Montaż schodów skarpowych przy podporach P1 i P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych skrzydeł P1, P2
 • Wykonywanie schodów skarpowych P1, P2
 • Montaż barier ochronnych jezdni lewej i jezdni prawej
 • Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł P1, P2
 • Wykonanie gruntu z żywic na kapach skrzydeł P1, P2 pod nawierzchnio-izolację
 • Wykonanie izolacjonawierzchni z  żywic na kapach podpór P1 P2
 • Montaż barier energochłonych na kapach chodnikowych UN jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA na ustroju nośnym jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia i deskowania podwalin stożków P1, P2
 • Betonowanie podwalin stożków P1 i P2

Obiekt 29 PZŚd

 • Montaż zbrojenia i deskowania podwalin stożków P1, P2
 • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych jezdnia lewa i prawa
 • Montaż schodów skarpowych dla obsługi
 • Betonowanie podwalin P1, P2 nitka lewa
 • Wykonanie umocnienia stożków P1, P2
 • Wykonanie warstwy ścieralnej SMA na ustroju nośnym jezdnia lewa

Obiekt 30 WS

 • Wykonanie zasypki korpusów przyczółka i stożków P1, P2
 • Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych P1, P2
 • Betonowanie płyt przejściowych P1, P2
 • Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych i płyt przejściowych
 • Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych P1, P2
 • Montaż kotew talerzowych UN pod kapy chodnikowe jezdnia lewa i prawa
 • Rozpoczęcie montażu krawężników granitowych UN
 • Montaż desek gzymsowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa
 • Śrutowanie powierzchni UN na szerokości jezdni lewej i prawej
 • Wykonanie izolacji grubej UN na szerokości jezdni lewej i prawej
 • Rozpoczęcie montażu zbrojenia i deskowania kap chodnikowych UN jezdnia lewa i prawa

Obiekt 31 WS

 • Betonowanie kap w pasie rozdziału podpór P1 i P2
 • Wykonanie warstwy z żywicy na kapach podpór P1, P2 w pasie rozdziału
 • Montaż schodów skarpowych dla obsługi podpór P1, P2
 • Humusowanie stożków P1, P2
 • Przygotowanie powierzchni ścian i UN pod odbiory końcowe

Obiekt 32 WD

 • Wykonanie zasypki przyczółka P3
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych
 • Betonowanie płyty przejściowej przyczółka P3
 • Montaż desek gzymsowych kap przyczółka P1
 • Montaż krawężników kap przyczółka P1
 • Betonowanie kap chodnikowych na przyczółkach P1 i P3
 • Montaż desek gzymsowych na murach oporowych przy P1
 • Montaż kolektora odwodnieniowego
 • Montaż barier ochronnych na ustroju nośnym

Obiekt 33 PZŚg

 • Betonowanie zakończenia ustroju nośnego strona prawa i lewa
 • Wykonanie zasypki przyczółka P3 wraz z murami oporowymi
 • Montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie gzymsów ustroju nośnego

Obiekt 34 WD

 • Montaż zbrojenia gzymsów murów oporowych
 • Montaż barier ochronnych
 • Betonowanie gzymsów podpory P1
 • Montaż kolektora odwadniającego
 • Betonowanie gzymsów murów oporowych przyczółka P3
 • Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni

Obiekt 35 WD

 • Montaż urządzeń dylatacyjnych ustroju nośnego
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych ustroju nośnego
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

 

Roboty branżowe

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

 • Wykop zbiornika ZB12
 • Montaż kanału
 • Montaż zbiornika podziemnego
 • Montaż wylotów/wlotów i umocnień skarp
 • Montaż osadnika Os20, Os11 i Os19
 • Montaż studni
 • Montaż płyt ażurowych ZB12 i ZB2
 • Umocnienie wylotów z przykanalików DN200mm oraz przy ściekach skarpowych - płyty betonowe pełne 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 10cm
 • Montaż włazów
 • Montaż pierścieni odciążających
 • Montaż wyposażenia P5
 • Montaż studni wpadowych
 • ZB2 - montaż ażurów

 

Branża elektroenergetyczna

 • Montaż fundamentów prefabrykowanych dla słupów oświetlenia drogowego / OS I, OS II, OS V, OS VI – GDDKiA
 • Układanie linii kablowych nN dla oświetlenia drogowego YKXSżo 5x25mm2 /  OS I, OS II, OS V, OS VI – GDDKiA
 • Układanie linii kablowych dla zasilania infrastruktury drogowej  Ez3:  YAKXs 4x70 mm2 rel.  ZK+5P -ZK P4 oraz YKXs 4x70 mm2 rel.  ZK 3/1 -ZK 3/2
 • Układanie przepustów kablowych 1xRHDPEk(s) 110 dla zasilania infrastruktury drogowej  Ez3
 • Układanie linii kablowych  zasilania Ez2: YKXs 4x10 mm2 rel.  ZK 2/1 –  SK 2/1/1 i YKXs 4x50 mm2 rel.  ZK+2P - ZK 2/1
 • Układanie rur osłonowych  zasilania Ez2: 1xRHDPEp110/6,3 i 1xRHDPEk(s) 110
 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych  OS VIII , OS III

 

Branża melioracyjna

 • Umocnienie rowu RM42 i RM43 oraz RM przy DP1084R
 • Wykop na rowie RM przy DP1084R
 • Humusowanie skarp na rowie RM przy DP1084R

 

Branża telekomunikacyjna

 • Kanał technologiczny / układanie rurociągu między studniami KT46 a KT46-1, KT10-1-1 a punktem A, KT57 a KT58, KT61 a KT62,  KT49-1 a KT49-2, KT43 a KT43/1, KT42-1 a KT42-2 , KT31-1 a KT31-2 KT27 a KT27-1, KT59 a KT59-1, KT61-1 a KT61-2,
 • TC04  km 435+994 P, Łącznica NK4, w. Kamień
 • Wbudowanie studni kablowych

 

Branża konstrukcyjna

 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Montaż belek podwalinowych

                                                                                                                                                                                       

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<