POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

W m-cu wrześniu 2021 r. Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

Droga ekspresowa S-19

 • Wykonanie nasypów pas rozdziału, pobocza w km 445+700 - 447+100- 1700 m3
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 18 cm w km 441+600 - 442+000 str. L, 441+600 - 441+800 str. P, 443+190 - 444+330 str. P, 444+850 - 445+270, 442+750 - 442+824; km 442+854 - 442+920 – 24 533 m2
 • Warstwa wiążąca - AC 16W 8cm w km 443+190 445+700 i S19 – 32 501,6 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 w km 444+950 - 445+050 str. L+P – 2280 m2
 • Drenaż podłużny średnica fi 200 mm osłonięty kruszywem i geowłókniną w S19 km 445+200 - 445+700, 444+335-444+445, 442+850 - 443+100, 441+300 - 441+500 – 910 m
 • Umocnienie rowu opływowego TYP 10 - płyty ażurowe w km 440+877 -440+952 str. L, 440+804 -440+845 str. L – 116 m
 • Umocnienie rowu TYP 13 w km 444+325 - 444+375- 50 m
 • Umocnienie rowu TYP 7 w km 444+260 - 444+325 str. L, - 165 m
 • Drenaż w pasie rozdziału w km 445+700 - 445+800- 100 m
 • Drenaż w pasie rozdziału - studnie regulacje w km 445+700 - 445+800, 448+100 - 445+800 – 42 szt.
 • Umocnienie rowów w km 446+900 - 447+300- 1700 m
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm w km 443+180 - 444+850, - 20 000 m2
 • Studnie drenarskie fi 630 mm km 440+635 - 441+247 – 24 szt.
 • Wykonanie nasypów pas rozdziału, pobocza w km 445+700 - 447+100, 444+300 - 444+850- 3 000 m3
 • Oczyszczenie i skropienie w km 444+850 - 445+270, km 443+190 - 444+330 str. P, DD3 km 0+000 - 1+800, km 443+190 445+700, DD4, DD2 km 0+200 - 1+450- 81 159,2 m2

 

Pasy technologiczne

 • Ulepszone podłoże z gruntu stab. spoiwami- 1 600 m2
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 – 5 800 m2

 

Węzeł Kamień

 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5- 2200 m2
 • Warstwa ścieralna SMA 11 - 4cm KR5 - 2200 m2
 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP – 20 m2
 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm (zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy) - 540 m2
 • Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm- 9000 m2

 

Węzeł Sokołów Małopolski Północ

 • Humusowanie terenów płaskich 30 150 m2

 

Droga krajowa DK19

 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - 10 do 12 cm w km 0+000 - 0+160 węzeł Kamień – 304 m2
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 8 cm KR5 w km 0+000 - 0+160, 0+480 -0+620 węzeł Kamień- 1 789 m2
 • Fundamenty pod konstrukcje wsporcze w km 0+093- 1 szt.
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 580 m2
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 350 m
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 30cm – 300 m2
 • Montaż barier drogowych w km 0+000 - 0+614- 280 m

 

MOP WSCHÓD

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 20cm na JM2; JM3- 5 495 m2

OUD

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 30cm – 2 450 m2
 • Warstwa mrozoochronna gr. 33cm – 2 900 m2

 

DP1366R

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 30cm- 900 m2,
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem- 1 020 m,
 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm (zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy) - 350 m2
 • Warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm – 1 066 m2

 

DD2

 • Warstwa wiążąca - AC 16W 5cm w km 0+200 - 1+450- 4 750 m2

 

DD5

 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm -720 m2

 

DG2

 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm -2 500 m2
 • Montaż barier drogowych- 360 mb

 

DD4

 • Warstwa ścieralna – AC 11 S - 4cm -3 250 m2
 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP- 30 m

 

DD3

 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 gr 20cmw km 1+200 - 1+880– AC 11 S - 4cm - 2 584 m2

 

DD1, DD9, DD10

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP- 308 m

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

43WD:

 • montaż schodów skarpowych
 • umocnienia stożków

42WD:

 • betonowanie podwalin pod umocnienie stożków
 • ułożenie SMA

40PZŚg:

 • wykonanie zasypek

39A WD:

 • montaż desek gzymsowych
 • wykonanie zasypek
 • montaż dylatacji

 

 

38WD:

 • zbrojenie gzymsu muru oporowego
 • gzyms muru oporowego
 • montaż dylatacji
 • zbrojenie płyty przejściowej i wąskiej kapy
 • betonowanie płyty przejściowej
 • betonowanie ustroju w okolicach dylatacji

37PZŚd:

 • prefabrykowane deski gzymsowe

36WD:

 • zbrojenie podwaliny pod umocnienie stożków
 • betonowanie podwaliny pod umocnienie stożków
 • wykonanie przeciwspadku z ATL
 • umocnienia stożków

24PZM:

 • montaż schodów skarpowych

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna

 

 • S19 km 443+100 - KD/Montaż kanalizacji SW12.2-D12.1 – 49 m
 • S19 km 443+100-444+300 - KD/Montaż studni SW12.2, SW12.1, D12.1 D23.2, D21.2, D13.2 – 5 kpl.
 • S19 km 443+000-444+300 - KD/Montaż osadników - 3 kpl.                                         
 • S19 km 441+800 - 446+400 - KD/montaż wylotów i umocnień – 25 kpl.
 • Montaż kanalizacji SW25.1-W25 – 37 m             
 • km 441+800 - KD/ montaż umocnień wylotów – 45 kpl.                                                 
 • ZB4 - montaż ażurów                                                                                
 • ZB4 - montaż bentomaty                                                                                
 • ZB7 - montaż ażurów                                                                                
 • ZB9 - wykop zbiornika                                                                                
 • ZB9 - montaż bentomaty                                                                                
 • ZB9 - wykonanie dociążenia

 

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek biurowo-socjalny – sanitarka – 0,05 kpl.
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek warsztatowy - sanitarka - 0,05 kpl.            
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych – sanitarka – 0,05 kpl.
 • Zbiorniki:

Branża elektroenergetyczna

MOP

 • Ułożenie kabli zasilających: L=53/59m relacji od 3.1ZK2 do ZZP3.1.2; L=20/24m relacji od 3.1ZK1 do ZZP3.1.1; L=93/100m relacji od 3.1ZK5 do ZZP3.1.6; L=76/83m relacji od 3.1ZK3 do ZZP3.1.3; L=93/103m relacji od 2ZK1.1 do 2ZK0; 4x50; L=53/59m relacji od 3.1ZK2 do ZZP3.1.2; 4x35; L=93/103m relacji od 2ZK1.1 do 2ZK0; 4x35; L=39/47m relacji od 1ZK2.1 do 1ZK2.2– 539 m
 • ułożenie kabla zasilającego 3x XRUHAKXS 1x70/25; L=61/82m relacji od słup SN K(2go) do stacja trafo MOP Kamień Wschód – 82 m
 • Wykonanie instalcji podtynkowych sanitarnych i elektrycznych– 0,5 kpl.
 • ELE/ ułożenie kabla oświetleniowego 4x25;relacji od latarnia I/4/1 do latarnia I/4/4; relacji od SO-I do latarnia I/4/4; relacji od SO-I do latarnia I/2/1;relacji od latarnia I/2/1 do latarnia I/2/2; relacji od latarnia I/2/2 do latarnia I/2/4 – 250 m
 • ELE/ ułożenie kabla oświetleniowego 4x25: relacji od SO-I do latarnia I/3/1; relacji od latarnia I/3/1 do latarnia I/3/7;relacji od latarnia I/3/7 do latarnia I/3/11 oraz I/3/7 do I/3/12 ; relacji od latarnia I/3/12 do latarnia I/3/18 -252 m

 

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych – elektryka – 0,63 kpl.
 • ułożenie kabla zasilającego 3x XRUHAKXS 1x70/25; L=38/50m relacji od słup SN Kgo do stacja trafo Kamień – 50 m
 • Wykonanie instalcji podtynkowych elektrycznych – 0,1 kpl.

 

Branża telekomunikacyjna

 • S19 km 440+635 km 440+800 - układanie rurociągu między studniami nr 1 a studnią łączącą z B (nr 84) ok. 190m; nr 21 a 22 długość 40m; nr 22 a 23 długość 59; 25 a 26 długość 119m – 213,0 m

Branża konstrukcyjno - budowlana

OUD

 • Elewacja z płytek klinkierowych oraz desek włókno-cementowych budynku biurowo - socjalnego – 0,03 kpl.                                                                              
 • Konstrukcja Budynek warsztatowo - garażowy (murowanie attyk) – 0,26 kpl.
 • Tynki wewnętrzne budynek biurowo-socjalny – parter – 0,23 kpl.                   
 • Dach - budynek biurowo-socjalny – 0,06 kpl.     
 • Dach - budynek Warsztatowo - garażowy (montaż płyt warstwowych) – 0,24 kpl.
 • Wykonanie tynków wew. na budynku Biurowo - Socjalnym - I Piętro – 0,01 kpl.
 • Tynki wewnętrzne budynek Warsztatowo – Garażowy – 0,018 kpl.     
 • Dach - budynek biurowo-socjalny – 0,025 kpl.     
 • Wykonanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną Budynku Warsztatowo - Garażowy - 0,03 kpl.                                                                                                     
 • Wykonanie wzmocienia podłoża (klej i siatka) pod elewację klinkierową na Budynku Warsztatowo – Garażowy – 0,02 kpl.                   
 • Wykonanie elewację klinkierową na Budynku Biurowo – Socjalnym – 0,08 kpl.
 • Wykonanie izolacji podposadzkowej - budynek biurowo-socjalny – Parter – 0,05 kpl.                                                                                                         

MOP ZACHÓD:

 • Wykonanie ścianek murowanych wewnętrznych – 0,1 kpl.
 • Wykonanie fundamentów pod wiaty wypoczynkowe – 0,06 kpl.      
 • Wykonanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną – 0,01 kpl.                                                                                                                                                              

 

MOP WSCHÓD:

 • Wykonanie fundamentów pod wiaty wypoczynkowe – 0,06 kpl.      
 • Wykonanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną – 0,03 kpl.      
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża (klej i siatka) pod elewację klinkierową – 0,02 kpl      

                                                                           

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.com.pl
<